Algemene Voorwaarden

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

De webshop en website www.lent.be is een initiatief van:

Eenmanszaak: Selleslaghs, Ruth (hierna: “LENT”, “Wij” en “Ons”)

Leopoldstraat 43

8580 Avelgem
België

BTW BE: 0507 771 739

E-mail: ruth@lent.be
Telefoon: 0485 00 55 56

Bankrekeningnr. BE04 5230 80709331 – TRIOBEBB (BIC)

Ondernemingsnummer 0507 771 739

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan:

Klant‘: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met LENT in een contractuele relatie van welke aard dan ook, staat of komt te staan, waaronder, doch niet beperkt tot: Consumenten en Professionele Klanten. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

Consument’: Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Professionele Klant”: iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van Klant, die handelt voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

Producten’: Alle goederen die het voorwerp van een Overeenkomst vormen.

Overeenkomst’: Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van de Producten over te dragen aan de Klant (verkoopovereenkomst). Deze Klant verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten tussen LENT en de Klant. De Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website, vanaf gebruik van de website. Dit behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen Klant en LENT die uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven onverkort van toepassing.

LENT behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten.

2. Hoe komt de Overeenkomst tot stand?

LENT besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de Producten, en dit inclusief de beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de Producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een Product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de website.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Klant om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van LENT ten aanzien van de Klant.
Het aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te verklaren op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan de bestelling gecommuniceerd worden.

Indien de Klant een Product wil aanschaffen uit het aanbod van LENT moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online bestelmethode. Deze aankoop is bindend tegenover de Klant. LENT zal binnen uiterlijk veertien (14) kalenderdagen na het order contact opnemen ter bevestiging. Dit contact zal via e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres verstuurd worden. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de Overeenkomst.

LENT kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal LENT de Klant hierover inlichten en eventueel een vervangend Product voorstellen. Indien LENT het productorder weigert of de Klant niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een Overeenkomst. De Klant heeft in dergelijk geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Iedere Klant verbindt er zich toe de Producten op onze webshop niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen.

Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand doen komen. LENT kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om het bestaan van de Overeenkomst te bewijzen.
Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Onze prijzen

Alle prijzen ten aanzien van Consumenten zijn steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en andere taksen.
De kosten van levering en andere bijkomende kosten (bijv. voor een kaartje met boodschap) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van onze online bestelmethode. De verzendkosten zijn afhankelijk van het adres van de ontvanger en het gewicht van de verzending.

De Klant is de prijs verschuldigd die LENT in haar bevestiging conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door LENT worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

LENT heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de btw-tarieven zal deze wel aan de Klant worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Klant wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

LENT kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de website. LENT neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.

LENT stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen. LENT behoudt steeds de eigendom van alle bestelde Producten tot de volledige betaling van alle uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Hoe wordt mijn Product geleverd?

Wij verwerken iedere bestelling spoedig. De bloemenabonnementen worden geleverd op de vooraf vastgelegde data. De gereserveerde boeketten worden opgehaald op een overeengekomen moment tussen klant en LENT. Dahlia plantgoed wordt verzonden in het voorjaar tussen 1 maart  tot 1 mei van het jaar van het jaar waarop het plantgoed werd besteld. Plantgoed voor pioenrozen word telkens tussen 15 september en 1 februari verzonden van het jaar waarop het plantgoed werd besteld of het daaropvolgende jaar.

Wat alle andere Producten betreft (geschenkbon, etc.), bedraagt de uiterste leveringstermijn ten aanzien van Consumenten dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling. Wanneer LENT er niet in slaagt om de Producten op het met de Consument overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, dient de Klant LENT te verzoeken de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer LENT niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal LENT spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.

Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door u wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn begint dan ook te lopen vanaf de Producten weer in voorraad zijn.

LENT doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name postdienst ‘DPD – Deutsche Postdienst’. De Klant aanvaardt dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering.
Naar aanleiding van een niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Klant of een door de Klant aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan de Klant zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Klant, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor rekening van de Klant.

LENT draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de Producten gaat over op de Klant zodra de Klant of een door hem aangewezen derde partij de bestelde Producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Naast de levering aan huis is het ook mogelijk om de Producten af te halen in de op onze website genoemde afhaalpunten. Om de kwaliteit van de Producten te kunnen garanderen is het de verantwoordelijkheid van de Klant om deze zo snel mogelijk na levering af te halen. De Klant dient ook rekening te houden met de openingsuren van de verschillende afhaalpunten, zoals duidelijk gecommuniceerd op onze website.

6. Gebreken en klachtindiening

6.1 Wettelijke garantie

De Klant geniet geen wettelijke garantie op verbruiksgoederen. Bijgevolg kan de Klant geen herstel eisen indien een geleverd bloemenboeket of geleverd plantgoed van dahlia of pioen niet aan de verwachtingen voldoet. Uiteraard hoort LENT graag jouw feedback indien een boeket zichtbaar niet in goede staat geleverd is (denk aan: verwelkte bloemen, geknakte stelen, etc.). LENT vraagt de Klant om dergelijke gebreken onmiddellijk te melden. LENT is steeds bereid om in onderling overleg met de Klant tot een oplossing te komen.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is wel van toepassing op alle andere Producten die LENT aanbiedt of in de toekomst zou aanbieden, waaronder: vazen, houders, kandelaars, geschenkbon etc. Voor voorgenoemde Producten geniet de Consument een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar.

De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde Product niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (denk aan: onjuiste Product, onjuiste formaat) of wanneer het gebreken vertoont (barsten, scheuren, etc.).

De Consument kan deze garantie niet inroepen wanneer de schade het resultaat is van normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Consument aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik, blootstelling aan vocht en andere externe oorzaken.

6.2 Klachtindiening

Zodra de Klant de Producten ontvangt of ophaalt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast (bijv. ten gevolge van het transport), kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Klant moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan LENT, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen na levering of ophaling.

Iedere Klant is verplicht om binnen de dertig (30) kalenderdagen na het indienen van de klacht het Product naar LENT op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling.

Gelieve de producten terug te zenden naar LENT, indien mogelijk in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documenten en vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs.

De terugzending gebeurt steeds op risico van de Klant. De kosten van terugzending zijn voor rekening van LENT, voor zover de Klant voldoet aan de garantievoorwaarden.

De Klant die een Product onterecht terug naar LENT verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. LENT raadt in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op ruth@lent.be of +32 (0)485 00 55 56, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de
verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen
bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk : Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@safeshops.be.

6.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Klant in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Klant het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Klant zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen.
De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Klant gefactureerde bedrag.

Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal LENT deze opnieuw aan de Klant verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Klant. LENT is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Klant bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

Overeenkomstig artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht heeft de Consument geen herroepingsrecht wanneer deze online overgaat tot de aankoop van “goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid”. Bijgevolg kan de Consument die op de webshop van LENT een bloemenboeket of plantgoed bestelt, zijn aankoop niet annuleren.

Voor wat betreft de andere Producten die LENT aanbiedt (waaronder: workshops, vazen, etc.) beschikt de Consument wel over een herroepingsrecht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van (fysieke) ontvangst van het Product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Wij horen uiteraard wel graag jouw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.  Bij de aankoop van een ticket of deelnamen aan een workshop of evenement kan de aankoop enkel tot 30 dagen voor het plaatsvinden van het evenement of workshop geannuleerd worden. Daarna wordt de volledige kostprijs aangerekend maar kan de koper het ticket wel doorgeven aan een andere persoon ter deelname.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal LENT de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen. LENT betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan LENT meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten.

In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden:

LENT stelt op haar Website een modelformulier ter beschikking van de Consument via dewelke deze zijn herroepingsrecht kan uitoefenen. De Consument dient dit formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende Producten terugsturen naar LENT, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving aan LENT dat hij zich beroept op zijn herroepingsrecht.

In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft LENT het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de Producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. LENT is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen ten aanzien van de Consument. Dit evenwel pas nadat LENT zelf het initiële aankoopbedrag in zijn totaliteit aan de Consument heeft terugbetaald.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de Producten teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. LENT verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

8. Overmacht

Indien LENT door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de Klant na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is LENT niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen. LENT is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van facturen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden.

LENT garandeert dat de verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens steeds zal gebeuren in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zijnde enerzijds de Wet van 12 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de Privacywet) en anderzijds de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Voor meer informatie betreffende de garanties inzake de bescherming van jouw persoonsgegevens verwijzen we jou graag naar onze Privacyverklaring, die raadpleegbaar is op onze website.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Verkoopsvoorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Op alle aanbiedingen en Overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

In geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Verkoopsvoorwaarden zal LENT alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden.

Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst op ruth@biobloom.be of +32 (0)485 00 55 56, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk : Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren. Info@safeshops.be.

Ook bij de Consumentenombudsdienst kan je terecht voor een geschillenregeleing. Via deze link vind je meer informatie: http://consumentenombudsdienst.be/nl

Bij gebrek aan een minnelijke oplossing kan het geschil voorgelegd worden aan een centrum voor arbitrage en mediatie (zoals CEPANI).

Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van LENT, of Overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement KORTRIJK.

Als Consument heeft u ook de mogelijkheid om een geschil met betrekking tot de Verkoopvoorwaarden voor te leggen aan een onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting. Voor meer informatie hierover: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.

Inschrijven op de wachtlijst Gelieve je e-mail te bevestigen, ik geef een seintje als dit product weer te reserveren is.